Postleitzahl suchen
Die Postleitzahl Suchmaschine bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Sie jede Postleitzahl in der Welt zu werden. Verwenden Sie den alphabetischen Browse-Modus oder geben Sie einfach die Stadt, die Sie in der Postleitzahl Suchbereich suchen.

Postleitzahl suchen - Uganda

Postleitzahl for Uganda


Die Postleitzahl die in unserer Datenbank gelistet ist . Unsere Aufzeichnungen enthalten oft geographischen Koordinaten und der entsprechenden Postleitzahl. Im Ergebnis Feld unten, können Sie die Postleitzahl von finden und die Lage auf der Karte, wenn wir die Lage Informationen verfügbar. Jeder Postleitzahl ist auch in einer Region oder einem Viertel, im Fall, dass wir wissen, den Bezirk oder die Region der Stadt ist es zu in den Ergebnissen aufgelistet. Alle Arten von zusätzlichen Informationen wir haben, können ebenfalls vorhanden sein, wie beispielsweise geografische Daten, historischen Aufzeichnungen oder Nachrichten über und allgemein.
Stöbern Postleitzahl nach Land


Durchsuchen Städte Uganda
Nyiovura Nyio Nyaracu
Nyoke Nyai Nyori-Cheku
Nyangazia Nyangilia Nyogo
Nicu Ndaapi Nyirivu
Naluwerere Ndifakulya Nkusi
Nabigingo Namasere Nsango
Namayuge Nansuma Nambale
Nawandhuki Namaingo Nsono
Nabirere Nambo Nakavule
Namukonge Nakivamba Nkaiza
Namakoko Nankoma Nampongwe
Njule Ngamba Ntotoro
Nyakaziba Nyakitoko Ndangaro
Ndekye Nyabubare Nyakiyanja
Nyakiyanja-Maramagambo Numba Nyeibingo
Nshumi Nyanga Nyamiyaga
Nkanga Nyabubaare Nyarugoote
Nyakashojwa Nyakateete Nyakatooma
Nyakishojwa Nyakizinga Nyakashambya
Nyarweshama Nyakarama Nuyonda
North North East Nangwe
Nagabita Nalwire Nekuku
Nyakabingo Northern Ward North East Ward
Nyarugabu Nkondo Namiganda
Nawansega Nsale Namalemba
Namunyumya Nabitula Nabisoigi
Nabweyo Nawangisa Nabinyonyi
Nakalokwe Nakyere Namutumba
Nawansagwa Nawaikona Nsinze
Nawanyingi Nkono Nabitende
Naluko Nakalama Naibiri
Nasuti Namungalwe Namunkanaga
Namunkesu Namunsala Namusiisi
Nawangaiza Nabubya Namukubembe
Nabyoto Naigobya Namansenda
Namulanda Nakabugu Nawaka
Ntaigirwa Nawanyago Nakiswiga
Nawampiti Nawankompe Nabitambala
Nalinaibi Namulesa Nalufenya Ward
Namizi Nawangoma Nakakulwe
Namagera Nawampanda Nyabikoni Ward
Ntarabana Nyakasharara Nyabushabi
Nyakagyera Nyanja Nangara
Nyamiryango Nyakabungo Nyamabare
Nyaruhanga Nyarurambi Nyabirerema
Nyakasiru Nyakashebeya Noozi
Nyakagabagaba Nyantamabona Nyabuswa
Nyabweya Njara Ward Nyakagongo Ward
Nyabukara Nakasero I Nakasero Ii
Nakasero Iii Nakasero Iv Nakivubo Shauliyako
Nsambya Central Nsambya Housing Estate Nsambya Police Barracks
Nsambya Railway Nabisunsa Naguru I
Naguru Ii Nakawa Nakawa Institutions
Ntinda Najjanankumbi I Najjanankumbi Ii
Nakulabye Namirembe Nateete
Ndeeba Namusikizi Ngandho
Nakabira Namusita Ndolwa
Nkoone Ntaala Ndulya
Nabulezi Namaira Nagamuli
Naibowa Naluwoli Namaganda
Namisambya I Namisambya Ii Nawango
Nawansaso Nabirumba Nabwigulu
Nakulyaku Namunyigi Namasagali
Namwendwa Ndalike Nabikoli
Namukoge Namwiwa Namawa
Nangala Nansololo Nawaikoke
Nsamule Nakibungulya Nawanende
Nakandulo Nawantumbi Ntonwa
Nkongoro Nyamashegwa Nkoma
Nyabihoko Nyakasenyi Nyakasura
Nyakera Ntara Nganiko
Nyarugunda Nyarutojo Nyamigoye
Ntungamo Nkunda Nyakatunguru
Ngara Ntungwa Nyakashure
Nyalit Nyimei Ngasire
Ngangata Nyabugando Nyakahya
Nsenyi Nyabirongo Nyamisule
Nyakatonzi Nyakiyumbu Nyakabingo Ii
Nyakasanga I Nyakasanga Ii Namuhuga
Nyakazinga Nyabisusi Nyagorongo
Nyada Northern Ngariam
Nakitokolo Namalere Ntimba Island
Nakyesa Nakyesanja Namaliiri
Namizo Nakivubo Namulaba
Nkokonjeru Nabuganyi Nampaanyi
Namukuma Namusaala Nakatundu
Nakaseeta Namagabi Ward Nsotoka
Ntenjeru Ward Nateta Nazigo
Nsiima Nyakarongo Nyamasa
Nyabuhikye Nkenda Ndaiga
Nyamukara Nyantonzi Nyamarunda
Nyamachumu Nyamiti Nyanseke
Nabitakuli Nkandwa Nsala
Nabwendo Nakasengere Nakasozi
Ntunda Natyole Ntiba
Nabulembeko Nakitembe North Ward
Nteko Nyarutembe Nyundo
Nyapea Ngacino Narengepak
Nariamaoi Narikapet Nakwakwa
Naponga Nalugai Nyero
Ngora Ngora High School Ngora Township
Nyamongo Nkaaka Nyamanga
Nyamabuga Nyakisi Nyaibanda
Nakatiti Nalubwoyo Nambeere
Nakigoza Nambi Ngalonkalu
Namaliga Ngogolo Nakikoota
Nsanvu Nakatonya Naluvule
Namusaale Nakaseta Nakaseke
Ngoma Nakonge Nakalembe
Nakateete Ngereko Nkoni
Nakyenyi Nkunyu Nanywa
Ndagwe Nabutongwa Ntale
Nyendo Nyabyeya Ngwedo
Ntooma Nyamahasa Nangambo
Nkombe Namadhi Namoni
Namawanga Nakaloke Namabasa
Namunsi Nabweya Namagumba
Nabulalo Namasheti Namatala
Nabuyonga Ward Namakwekwe Ward Nkoma Ward
North Central Ward Nyabyondo Nyamarungi
Nshororo Ngarama Nyakatokye
Nyantsimbo Nsasi Nyamirima
Nyarukiika Nyamuyanja Nyakigyera
Ntundu Nyakakoni Nyamitsindo
Nyarubungo Ntungu Nyakarambi
Ngango Nsiika Ntura
Nyarubanga Nchune Nyabisirira
Nyabuhama Nyamiriro Nkungu
Nshunga Ntambazi Nyamityobora
Nshwerenkye Nyakahita Nombe I
Nombe Ii Ngugo Nyaruhandagazi
Ndaija Nyakaikara Nyeihanga
Nyabikungu Nyakabare Nakwamoru
Nariameregei Nakicumet Naitakwae
Narengemoru Nawaikorot Natumukale
Nadunget Nakadeli New Campswahili
Nakatooke Nsozibbirye Nakasi
Nakuzesinge Ntolomwe Nakijju
Namabeya Nsambwe Ntalagi
Ngeribalya Ngomanene Nabitete
Nkasi Nabusanke Nakibanga
Nnindye Nakaziba Ngandwe
Ngugulo/Ggombe Nsambya Namutunku
Nfumbye Nabattu Nabikakala
Nabingoola Naluwondwa Ncwamazi
Nabugondo Namabaale Nsozinga
Nalutuntu Namutamba Naama
Nakwaya Namigavu Namwene
Namungo Nakazadde Namengo
Namatovu Nsakya Njeru East
Njeru North Njeru South Njeru West
Nkonkonjeru Namabu Nyenga
Nakalanga Naminya Nantabulirwa
Nyenje Ntonto Namumira-Anthony
Nsuube-Kauga Ntaawo Ward Namaiba
Namuyenje Namawojjolo Namubiru
Nsanja Ntanzi Nanga
Nabalanga Naggalama Nakanyonyi
Nagojje Nakibano Namagunga
Namataba Namayuba Namanoga
Namuganga Nabolith Namorotot
Napiananya Nakuri Natirae
Narisae Nathinyonoit Nakobekobe
Natopojo Namungolo Nalukonge
Namikka Njeru Nyakagei
Namrwodho Namthin Nebbi Hill Ward
Nyacara Nyakibigi Nyamugoye
Nyabushenyi Nyongozi Nyaburiza
Nyarubare Ngomba Nshenyi
Nyakabaare Nyakariro Nyarwanya
Ngekidi Ngudi Ngoto
Nyanza Nansanga Naboa
Nasenyi Nankodo Nandere
Nabuli Nankokoli Nalubembe
Namawondo Nabiswa Nanoko
Nyakoi Najeniti Ngalwe
Nangoma Ndolo Njala
Ninzi Nkenge Nabyajwe
Nabigasa Nakatoogo Nyabiteete
Ndorero Nyakinengo Ndere
Nyakitabire Nyarwimuka/Kanyamisekuru Nyakaina
Nyarugando Ndago Nabitanga
Ntuusi Nakasenyi Nakagongo
Nsoga Nakywondwe Nalugugu
Nandago Nabudisiru Nagudi
Nampanga Namisuni Nabongo
Nakatunya Ward Nakwasi Namulo
Nabiganda Nampologoma Nabuyoga
Namwanga Nyamalogo Nagongera
Namwaya Nawire Nyaakesi
Nyangole Nyangole-Kasoli Ward Nyalakot
Nakyelongoosa Nampunge Nalugala
Nkumba Nakikungube Nakedde
Nabbingo Nanziga Nsangi
Nakawuka Nankonge Ngongolo
Nkungulutale Nsaggu Nakabugo
Namusera Namusera Ward Nasse
Nansana Nangabo Ndejje
Nyori Nyoko